Photo by Scott

Fekau'aki mo kimautolu

Tanaki’anga fakamatala faka Pasifiki oku ne tukumai kotoa ngaahi fakamatala oku ‘I loto ‘I he GBIF, mei he ngaahi motu moe feitu’u ‘o e pasifiki ‘o kau ki ai ‘a ‘Amelika Samoa, ‘Otumotu Kuki, Timoa Hahake, Ngaahi ‘Otu motu iiki ‘o Maikolonisia ,Fisi, Tahiti, Guam, Hauai’i , Kilipati, ‘Otu motu Masolo, Naulu, Niu Kaletonia, Niue, ‘Otu motu Maliana, Palau, Papua Niukini, Samoa,’Otu motu Solomone, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu pea mo Wallis mo Futuna.

Ko e ha e ngaue ‘a e tanaki fakamatala ke tuku atu?

‘I he lototonga ni, ‘oku tuku atu ‘i he tanaki fakamatala ke pailate’i, pea ‘oku tuku mai e ngaahi me’a ni:

  • Fakaeonopooni ange ki hono fekumi, fakasio mo mape’I ha ngaahi ‘ata ‘I hono tukunga
  • Fekumi ki ha ola faka’au liliki ange ke fakakau hono uhinga ‘iha konga Ii loto ‘oe GBIF (hange ko hono fe’unuaki ki ha ngaahi founga pau pe ko hono paaki ‘e ha kautaha ‘iha fonua) Ngata pe ihe fakamatala kuo paaki mo hono fakahokohoko ihe GBIF ‘e ‘ataa ke kumi pea mo ha fakamatala tatau ‘e tokoni ke tokanga’I ‘aki e tefito’I hingoa ‘ihe GBIF.org
  • Koe ola oha fekumi ke ‘oatu kianautolu oku nau ngaue’aki e GBIF koe ma’u’anga fakamatala, pea fakapapau’I ‘oku ma’u ‘ehe fakamatala koia ‘ae tu’utu’uni ‘ae pea felave’I foki moe tu’unga fakamatala kuo fakahu
  • ‘Iha feitu’u ‘oku iai ‘ae GBIF mo kinautolu oku nau fe’unuaki holo e ngaahi fakamatala kenau fakahaa mai kinautolu, mo ‘enau timi ngue mo ngaue (lava p eke liliu) ‘oku lava lelei ‘ehe PBIF ‘I ha lea laka hake ‘ihe 8

Koe ha ‘a e GBIF?

GBIF – Kautaha fakamamani lahi ‘oku nau tokangaekina e ngaahi fakamatala fekau’aki mo e ngaahi me’amo’ui – pea ‘oku i ai ‘enau felalave’i fakatu’apule’anga mo ha ngaahi fa’unga fakamatala ki he langa fakalakalaka ‘a ia ‘oku fakapa’anga ‘e he ngaahi pule’anga ‘o mamani pea fakataumu’a ke faka’ata ki ha taha pe ha feitu’u, ‘e lava ke hu ‘o fie ‘ilo ki ha fakamatala fekau’aki mo e fa’ahinga me’a mo’ui hotau ‘i he mamani.

Vakai ki he ngaahi fakaikiiki ‘i he: www.gbif.org/what-is-gbif