Photo by Scott

Fakamatalaga

Ko te hihitemi GBIF tenei e ona mafai ai ke tuku atu ni fakamatalaga ki na gaoioiga ki te hokotaga a lakau ma meaola kehekehe i to latou hikomaga, mai na fenua o te pahefika e takua: Amelika Samoa, Lalotoga, East Timor, Federated States of Micronesia, Fiti, French Polynesia, Guam, Hawaii, Kilipati, Marshall Islands, Nauru, Niu Kaletonia, Niue, Northern Marianas, Palau, Papua Niu Kini, Samoa, Solomona, Tokelau, Toga, Tuvalu, Vanuatu ma Wallis & Futuna.

Hea te maua ai tenei hihitemi?

I te taimi nei, ko na hihitemi kua fakaaoga nei, e maua ai te:

  • He hihitemi e mafai ke hokotaki ai ni fakamatalaga i loto o te kauhaga ma fakamatalatala auiliili ain a galuega.
  • Te mafai ke tuku atu ni aitia ki ni ata e fakamatea ai te galuega, pe ko te kauhaga. Te mafai ke fakaliliu ni gagana e patino kiei te gagana e fakaaoga ai te fenua (ko na fakaliliuga gagana mai te gagana peletania e fakaliliu lava e te fenua ei iei ai).
  • E hili ai te maualuga e mafai ke hakilikili ni fakamatalaga, fakaali ho he fafanua, toe mafai ke fakaali ho he ata puke, e maua uma i tenei hihitemi. Ko te ikuga ke kikila ki ni subset talafeagai kit e GBIF (f.t. kina fakamaumauga mai te neti, pe fakamaumau mai I ni fakalapotopoga mai I loto o he fenua) Ko na fakamaumauga fakalauaitele e tuku ki loto o te GBIF e avanoa ke hukehuke mai ai na fakamaumauga.
  • He toe kikila kina hukuhukuga fakaiku, mo kilatou e fakaoga ke tapuke mai ni fakamaumauga mai te GBIF.org, ke fakamautinoa, ko na fakamaumauga tapuke ke maua ma takua te hokotaga e te GBIF

Hea te GBIF?

Ko he hokotaga faka lauaitele kite lalolagi i na mea tau fakamaumauga i luga o te neti ma e fakatupe e na Malo o te lalolagi ke fakaavanoa ki ho he tino i ho he koga e mafai ke maua e ia na fakamaumauga ki te hokotaga o na lakau ma na meola ma ho he mea e ola ai i te lalolagi tenei.

E mafai koe ona aahi atu te laupepa tenei ite neti mo ni ie tahi fakamatalaga: www.gbif.org/what-is-gbif